บรรณาธิการ/กองบรรณาธิการ

วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

คณะกรรมการที่ปรึกษา :
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง สุขทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ มีกุศล ผู้ทรงคุณวุฒิประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทนนท์ รัตนรวมการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
รองศาสตราจารย์ ดร.สารภี วรรณตรง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิตย์ ไสยโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
อาจารย์ ดร.อัชราพร สุขทอง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

 

บรรณาธิการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิรายุ ทรัพย์สิน
ผู้ช่วยบรรณาธิการ : อาจารย์ ดร.วันชัย สุขตาม

 

กองบรรณาธิการ :

อาจารย์ ดร.อภิชาติ แสงอัมพร                             มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

อาจารย์ วิโรจน์ ทองปลิว                                       มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

รองศาสตราจารย์ ดร.จิณณวัตร ปะโคทัง            มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

รองศาสตราจารย์ ดร.สมมาตร์ ผลเกิด                มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

รองศาสตราจารย์ ดร.สัญญา เคณาภูมิ               มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รองศาสตราจารย์ สมหมาย ชินนาค                    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ เนตรกลาง           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครพนท์ เนื้อไม้หอม    มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุวัต กระสังข์               มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญวรัตน์ แจ่มใส            มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

อาจารย์ ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง                          มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อาจารย์ สุรศักดิ์ ชะมารัมย์                                   มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

 

เลขานุการ : นางนุตสรา มิ่งมงคล  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ผู้ช่วยเลขานุการ : นางปิยนุช ผมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ศิลปกรรม : นายอนันต์ แสวงมี / นายณัฐนันท์ แสงสว่าง / นายพัทธ์ สุทธิประภา

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ : นางสาวศศิธร จันครา /นางสาวภตพร ศรีโกตะเพชร /นางสาวอุษนีย์ จะมัวดี