ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน ) ประจำปี 2560

วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน ) ประจำปี 2560

19-1-01-06-60

 

ที่ ชื่อบทความ ดาวน์โหลด
1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์
โดย ศศิธร ศูนย์กลาง จิรายุ ทรัพย์สิน วันชัย สุขตาม
Download
2 การพัฒนาคู่มือส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุสำหรับครอบครัว
โดย สิงหา จันทริย์วงษ์
Download
3 การบริหารจัดการเทศบาลเมืองสุรินทร์ที่มีประสิทธิภาพบนพื้นฐาน
ของหลักธรรมาภิบาล เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
โดย จิรายุ ทรัพย์สิน ศศิธร ศูนย์กลาง วันชัย สุขตาม
Download
4 การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัดสุรินทร์
โดย วิลาสินี เหมหงษ์ คนึงนิตย์ ไสยโสภณ บุญยัง หมั่นดี
Download
5 การจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์บ้านช่องแมว โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้
แบบโครงงาน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดย ชลิต อิฐไธสง ดำเกิง โถทอง วิลาศ โพธิสาร
Download
6 สภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โดย สุพัตรา บุญส่ง จิณณวัตร ปะโคทัง
Download
7 การจัดการความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 2
โดย แทนลัดดา ปัฐพี จิณณวัตร ปะโคทัง
Download
8 สภาพการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5
โดย เสาวลักษณ์ ผาใหญ่ สุวิมล โพธิ์กลิ่น
Download
9 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง : หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชนตามหลัก
พุทธธรรมอย่างยั่งยืน โดย อนุวัต กระสังข์
Download
10 การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานพัสดุและสินทรัพย์ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
โดย รัชฎาพร มณเฑียร จิณณวัตร ปะโคทัง
Download
11 การประยุกต์ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชนในศตวรรษที่ 21
โดย เสกสรรค์ สนวา สุพัฒนา ศรีบุตรดี
Download
12 การบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของสถาบันอุดมศึกษาบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดย สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ Download
13 บทบาทของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อการปฏิรูปประเทศไทย
โดย ฉัตรณรงค์ศักดิ์ สุธรรมดี จินตกานด์ สุธรรมดี
Download
14 บทวิจารณ์หนังสือ (Book Review)
เรื่อง การกระจายอำนาจ แนวคิดและประสบการณ์จากเอเชีย
โดย วาสนา เลิศมะเลา สุรศักดิ์ ชะมารัมย์
Download
ความสามารถ

โพสต์ในวันที

มกราคม 15, 2017

ส่งความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *