ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม ) ประจำปี 2560

วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม ) ประจำปี 2560

19-2-22-12-60
ที่ ชื่อบทความ ดาวน์โหลด
1 ศึการศึกษาเพลงกันตรึมประยุกต์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร
โดย อร่าม มุลาลินน์ เบญจวรรณ วงษาวดี คนึงนิตย์ ไสยโสภณ
Download
2 การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามแนวข้อสอบในโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกันนานาชาติ (PISA) โดย ยุพา สำเลิศรัมย์ กมลทิพย์ ศรีหาเศษ Download
3 การดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล (วัดฟ้าหยาด) ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร โดย วิภาวี เผ่าเพ็ง ชวนคิด มะเสนะ Download
4 ศึกษาสภาพและปัญหาการดำเนินงานตามมาตรฐานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตจังหวัดอุบลราชธานี
โดย วิมลรัตน์ แว่นระเว
อัศวฤทธิ์ อุทัยรัตน์
Download
5 การบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 โดย ธวัชชัย ชมพูมาศ เกริกไกร แก้วล้วน Download
6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของเครื่องมือการพัฒนาสมรรถนะส่วนบุคคล กรณีศึกษา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ โดย ษิตาพร สุริยา Download
7 สถานการณ์เศรษฐกิจการท่องเที่ยวเมืองมรดกโลก หลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
โดย นาฎยา ซาวัน คนึงนิตย์ ไสยโสภณ บุญยัง หมั่นดี
Download
8 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตแรงงานต่างชาติในจังหวัดสุรินทร์
โดย ชัย สมรภูมิ สิงหา จันทริย์วงศ์
Download
9 การศึกษาความพึงพอใจของผู้มารับบริการสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีการศึกษา 2558
โดย วิไลวรรณ งามฉลาด และคณะ
Download
10 จิตรกรรมร่วมสมัยจากลวดลายสีสันผ้าไหมทอมือ กลุ่มชาติพันธ์ุไทยเขมร
จังหวัดสุรินทร์ โดย เกษราภรณ์ สุพรรณฝ่าย คนึงนิตย์ ไสยโสภณ บุญยัง หมั่นดี
Download
11 บทความวิชาการ
การจัดการทรัพยากรมนุษย์วิถีพุทธ โดย พระสมุห์สมประสงค์ ปริชาโน
ณัชชา ณัฐโชติภคิน ภานรินทร์ ไชยเอิก ธิติวุฒิ หมั่นมี
Download
12 ความศรัทธา : มหาสถูปบุโรพุทโธสู่ความยั่งยืนพุทธศาสนา
โดย พระมหาปีชา เชมนนฺโท อนุวัต กระสังข์
Download
13 แรงจูงใจ : พลังผลักดันสู่ความสำเร็จ โดย พระครูวิสุทธิ์ธรรมานุวัตร อนุวัต กระสังข์ Download
14 บทวิจารณ์หนังสือเรื่อง วาทกรรมการพัฒนา : อำนาจ ความรู้ ความจริง เอกลักษณ์ และความเป็นอื่น โดย สุรศักดิ์ ชะมารัมย์ Download
ความสามารถ

โพสต์ในวันที

ธันวาคม 25, 2017

ส่งความคิดเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *