ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม ) ประจำปี 2560

ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม ) ประจำปี 2560

วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 2 (กรกฏาคม – ธันวาคม ) ประจำปี 2560 19-2-22-12-60 ที่ ชื่อบทความ ดาวน์โหลด 1 ศึการศึกษาเพลงกันตรึมประยุกต์ของกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร โดย อร่าม มุลาลินน์ เบญจวรรณ วงษาวดี คนึงนิตย์ ไสยโสภณ...
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน ) ประจำปี 2560

ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน ) ประจำปี 2560

วารสาร มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน ) ประจำปี 2560 19-1-01-06-60   ที่ ชื่อบทความ ดาวน์โหลด 1 การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ โดย ศศิธร ศูนย์กลาง จิรายุ ทรัพย์สิน...